Në kuadër të procesit të ri-shqyrtimit të projekt vendimeve “Për një ndryshim në VKB nr. 48, datë 23.12.2019, ‘Për miratimin e buxhetit vjetor 2020 dhe të projekt-buxhetit afatmesëm 2020-2022, të Bashkisë Skrapar dhe institucioneve në varësi të saj”, Bashkia Skrapar organizon dëgjesë me publikun në fshatin Backë e Re, Njësia Administrative Potom, ditën e Premte, datë 03.07.2020, ora 12:00, në ambientet e shkollës së këtij fshati. Sa më sipër, Bashkia Skrapar, ju fton të bëheni pjesë e këtij takimi për diskutimin e projekt akteve të paraqitura dhe gjetjen e zgjidhjes më të mirë për komunitetin dhe nxënësit e shkollës fillore të fshatit Backë e Re.

Bashkëlidhur dhe dy projekt vendimet që do të diskutohen:

Të ftuar:

  • Prindërit e fëmijëve të shkollës Backe e Re
  • Këshilli i Prindërve Potom
  • Kryesia e fshatit Backë e Re
  • Administratori i Njësisë Administrative Potom
  • Drejtori ZVAP
  • Mësuesit e shkollës Backë e Re
  • Anëtarë të Këshillit të Bashkisë
  • Përfaqësues të Bashkisë Skrapar
  • Specialistë të fushës